1xbetapi

1xbetapi

 有大、小、黑、白、黄、赤数种,穴居卵生。每服二钱,热酒调下。

《感应类从志》瓦甑之契,投枭自止。饮酒头痛∶竹茹二两,水五升,煮三升,纳鸡子三枚,煮三沸,食之。

头上有花冠,曰螗蜩,曰,曰胡蝉,《荡诗》“如蜩如螗”者是也。小肠疝气∶用紧小全蝎焙为末。

 中河豚毒∶五倍子、白矾末等分,以水调下。其法∶用蜣螂心,在腹下度取之,其肉稍白是也。

五更初,食炙肉少许,以稀粥饮服一钱匕。 【发明】时珍曰∶牛虱古方未见用者,近世预解痘毒方时或用之。

时珍曰∶《本经》石蚕,《别录》石蠹,今观陈、寇二说及主治功用,盖是一物无疑矣。大如枣子,青灰色,两角。

Leave a Reply